Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 November 2019
Job ID: BK-149759
นักวิจัยอาวุโส/Senior Researcher

Job Responsibilities:

 • สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและและประเทศชั้นนำต่าง ๆ เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนี ที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงจัดทำบทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
 • จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในเวทีสากลต่าง ๆ
 • ศึกษาและเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆของโลกและประเทศรวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานวิจัย งานวิจัยเชิงนโยบาย อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน IT พื้นฐาน มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

                                 

                                                       Website : www.dga.or.th

                                          Enabling Complete & Secure e-Government

                                                       DGA - Digital Government

                                                        Tel: 02-6126000 # 11105

  

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Gratuity
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Government Agency (Public Organization) เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ภารกิจหลัก (Mission) ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Common Information Infrastructure) แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Government ของประเทศ เช่น ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root Certification Authority) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภายในภาครัฐ (Government Intranet) เพื่อรองรับการใช้งานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา หรือบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับระบบกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยภายใต้มาตรฐานและแนว ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมด้านวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่างๆ และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้าน e-Government ของประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและให้บริการในรูป แบบของระบบกลางเพื่อให้แนวทางต่างๆ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ www.ega.or.th

Is this your company? Claim it now!