Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 May 2020
Job ID: BK-210932
Estimate Engineer/วิศวกรประเมินราคา

รายละเอียดงาน;

 • รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า ศึกษาข้อกำหนด และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการจัดทำแบบ และ TOR 
 • สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่งาน เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ
 • จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการยื่นประมูลโครงการ
 • จัดทำบัญชีแสดงรายการวัสดุ และประเมินต้นทุนสินค้าและงานโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดราคาและยื่นประมูลราคา
 • วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดวัสดุที่ใช้ ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป้นข้อมูลในการประเมิน
 • จัดทำรายงาน Final Payment และ Final Project Cost เพื่อใช้วางแผนควบคุมงบประมาณโครงการ
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างราบรื่น
 • พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ISO 9001, ISO 14001, 6S, Safety และโปรแกรม Mango
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ;

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านโยธา
 • มีประสบการณ์การด้านการประเมินราคางานด้านวิศวกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถประเมินรวมทั้งการตัดสินใจในเนื้องานได้เป็นอย่างดี  
 • มีมนุษยสัมพันธืที่ดี สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆที่้กี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Dental insurance
 • Life insurance

Grandline Innovation Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!