Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 March 2020
Job ID: BK-199892
Project Engineer /วิศวกรโครงการ

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข
 • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาผ่านโฟร์แมน และวิศวกรสนามให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์
 •  ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 •  ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
 • ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
 • ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management 
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Microsoft Office
 • สถานที่ทำงาน

         พระราม 3 -ดาวคะนอง

   

  Apply Now

  Job Details:

  Benefits:
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Dental insurance

  Civil Engineering Co., Ltd.
  Is this your company? Claim it now!