Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 September 2020
Job ID: BK-245917
Operation Trainer/ผู้ฝึกสอน

รายละเอียดของงาน

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  “ฮะจิบัง ราเมน”  ทุกสาขา ติดตามผลหลังการสอนตลอดจนทำงานร่วมกับผู้จัดการเขตในการให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และส่งมอบอาหารและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนจะสนับสนุนผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (แผนกฝึกอบรม) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและรับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Job Descriptions

 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน
  • อบรมให้ความรู้พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การบริการ การปฏิบัติงานครัว เป็นต้น
  • ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ดำเนินการอบรม อบรมที่สาขาตามแผนการอบรมของแผนก
 • ติดตามการสอน
  • ติดตามการสอนโดยออกเยี่ยมสาขาและ “ตรวจมาตรฐานการบริการ” และ “มาตรฐานการปฏิบัติงานครัว” ให้คำแนะนำแก่สาขาเพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
  • จัดทำสรุปรายงานการตรวจและติดตามผล รายงานให้กับผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร วางแผนดำเนินการหากจำเป็น) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานขางสาขาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำและสนับสนุนเมื่อสาขามีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการปฏิบัติงานในสาขา
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานตรวจมาตรฐานการ
  • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเคลียร์เอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • งานโปรเจคพัฒนาบุคลากร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ     

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือคหกรรม หรือด้านการบริการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานสอนหรือฝึกอบรม 1- 3 ปีหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Travel allowance

Thai Hachiban Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!