Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 February 2020
Job ID: BK-192132
Procaument Manager / ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

ทักษะ :

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • ความใส่ใจในด้านการตลาดอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • การจัดการปัญหาคุณภาพสินค้า
 • การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก:

 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และ ต่างประเทศ
 • บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
 • เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา สัญญาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผล ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมนำเสนอวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
Apply Now

Job Details:

ABOUT PASSION CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!