Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 May 2020
Job ID: BK-216035
HR Manager / HR AVP /ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

 • ช/ญ.  อายุ ~35 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)  และ/หรือปริญญาโท ทางด้านการบริหาร ( MBA) 

 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 • สามารถวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรและสามารถวิเคราะห์ค่างานและจัดทำ Job Description and Job Specification ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้ทั้งระบบ (ภายในและภายนอก)

 • มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  มีความละเอียด รอบคอบ มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการให้คำปรึกษา การแนะนำ และการสอนงาน

 • มีทักษะด้านการ แก้ไขข้อขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจบริการ   เปิดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีเทคนิคในด้านการเจรจาต่อรอง มีความยุติธรรมและเสียสละ

 • มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจ  , องค์กร , พนักงานและวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง 

ดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยรับผิดชอบในกระบวนการงานบุคคลทั้งหมด ให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร เพื่อสามารถให้สนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมขององค์กรได้ วางแผนการดำเนินงาน และการจัดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยภาพกว้าง)

 • วางแผนการดำเนินงาน การจัดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ควบคุม ดูแลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้าน การสรรหา การฝึกอบรม 

 • การควบคุม ดูแลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ควบคุม ดูแลการจัดการในด้านการจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆ และการเลื่อนตำแหน่ง

 • ตรวจสอบงานตามแผนการดำเนินโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนและการจัดสรรเวลา 

 • …………………………………………………………………………………………………………………………

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ครอบคลุมทุกด้าน โดยละเอียด

  1. งานด้านการวางแผนกำลังคน งานด้านกลยุทธ์ และงานด้านการบริหารบุคคล   ( HR Planning) 

  ควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   

  2. งานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  (Recruitment, Selection & Introduction)

  วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรทดสอบด้วยเครื่อง มือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์  ยื่นข้อเสนอจ้างงาน  รับเข้าทำงาน   และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

  3. งานด้านเอกสาร / ระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากร เช่น งาน HRIS / Payroll (Personnel Administration)

  การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล   ฐานข้อมูลพนักงาน  ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ  ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน  ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน  ข้อมูลร้องทุกข์  ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน  รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

   

  4. งานด้านการพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

  งานพัฒนาพนักงานให้มีความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้โดยใช้วิธีการ

  •  ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction)

  •  การสอนแนะ (Coaching)

  •  การให้คำปรึกษา (Counselling)

  •  การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment)

  •  การให้รักษาการแทน (Acting) 

  • การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) 

  5. งานด้านการประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management)

  การออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

   

  6. งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)

  การสรรหาคนเก่ง  การคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร  พัฒนาคนเก่ง  บริหารและจูงใจคนเก่ง  รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร   เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร   ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่านี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต

   

  7. งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ  (Succession & Career Planning)

  จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)   ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ    ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร   กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น  ระยะปานกลาง   และระยะยาว    ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ

   

  8. งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย  (Labour Relations)

  ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน  เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน  รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ   รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

   

  Apply Now

  Job Details:
  • Employment Type:
   Full Time
  • Career Level:
   Top Level
  • Required Qualification:
   Degree
  • Required Experience:
   8 years
  • Job Functions:
  • Company Industry:
   Property Development
  • Location:
   Bangkhen, Bangkok, Thailand
  • Salary:
   ฿90,000 - ฿90,000/mo (Salary negotiable)

  Prinsiri Public Company Limited
  บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เสน่ห์ ของบ้านที่...เป็นมิตรกับธรรมชาติ โครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ที่เริ่มจากความปราถนาดี ๆบวกกับการกลั่นกรองแนวคิดของทีมที่ปรึกษาและทีมก่อสร้างมืออาชีพ หากคุณคือหนึ่งในผู้ที่มีความตั้งดีดี มุ่งมั่นพร้อมทุ่มเท เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ให้เกิดสังคมคุณภาพ และบริษัทยังมีค่าตอบแทนที่ดี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พร้อมจะรองรับคุณ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ขอเชิญมาร่วมงานกับ “เรา” We create the “Charms of Nature-friendly Houses.” Our quality residential projects start from good wishes and perceptions of professional advisory and construction teams. If you are one of those having good intention and determination to devote yourself for our better society, you can be offered good remuneration and benefit, apart from good employment opportunities. Join “us” now!

  Is this your company? Claim it now!