01 April 2019
Job ID: LPB-215
Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานลพบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

- ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อบ่งชี้อันตราย และเสนอมาตรการเรื่องความปลอดภัยแก่นายจ้าง   - ให้คำแนะนำ อบรมพนักงานให้มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ   - ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ   คุณสมบัติที่ต้องการ   - ไม่จำกัดเพศ   - อายุ 23 ปีขึ้นไป   - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป    

Job Details:

Dcon Product Public Company Limted
Is this your company? Claim it now!