Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 June 2020
Job ID: LPB-273
3D Sales Interior Designer/พนักงานออกแบบภายใน 3D

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริการออกแบบและแก้ไขแบบห้องน้ำ
• วิเคราะห์และออกแบบห้องจำลองให้ตรงตามความต้องการลูกค้า
• คำนวณปริมาณและราคาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ รวมทั้งนำเสนอต่อลูกค้า
• ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งบ้าน และบริการของบริษัทแก่ลูกค้า
• ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานติดตั้งวัสดุตกแต่งบ้านแก่ลูกค้า
• พาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์สินค้า เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบและตกแต่งห้องน้ำแก่ลูกค้า
• คำนวณปริมาณและราคาวัสดุตกแต่งบ้าน รวมทั้งนำเสนอต่อลูกค้า
• ตรวจเช็คและค้นหาสินค้าให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการสต๊อคสินค้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายองกรค์
• ติดตามและแก้ไขปัญหาสต๊อคสินค้าตามอำนาจดำเนินการ
• ดำเนินการขาย และกระตุ้นยอดสินค้า ให้บรรลุตามเป้าหมายองกรค์ที่กำหนด
• ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างานขายประจำวันตามอำนาจดำเนินการ
• ดำเนินการตรวจวัดพื้นที่ก่อนออกแบบห้องจำลอง
• ติดตามลูกค้าเข้ามาชำระเงินค่าสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านที่ใส่ไปในห้องจำลอง
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้อจากลูกค้า
• ประสานงานกับ PC เพื่อติดตามสินค้าและประสานกับ Sale หน้าร้านเพื่อส่งสินค้าเข้าสาขาตามกำหนด
• ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลูกค้าตลอดเวลา
• ควบคุมการจัดวางสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่โปรโมชั่นให้เป็นระเบียบพร้อมขายอยู่เสมอ
• ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่บริการออกแบบ,พื้นที่ขายและพื้นที่โปรโมชั่นที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อย พร้อมที่จะให้บริการ
• สรุปรายงานออกแบบและ Feedback ของลูกค้า

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Job Functions:
 • Location:
  Lopburi, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Boonthavorn Lopburi
Is this your company? Claim it now!