30 March 2019
Job ID: SB-189
Group HR Manager Base in Supanburi/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำโรงงาน สุพรรณบุรี เท่านั้น

ทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

 • วางแผนจัดการวางโครงสร้างและผังองค์กร ตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท
 • สรรหาบุคลากร ในแผนกต่างๆ
 • ค่าตอบแทนและ Pay roll ดูแลระบบสวัสดิการพนักงานในเครือ
 • จัดการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และเพื่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลากรของบริษัท
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานตรวจสอบ- รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน ดูและกฎระเบียบ ให้เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อให้พนักงานมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • จัดการด้านธุรการโดยภาพรวมของบริษัท
 • พัฒนาสร้างสรร วัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์กับบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
 • คุณสมบัติ:

  • 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการบริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • 2. มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีในตำแหน่งเดียวกัน
  • 3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ของประเทศไทย เช่นกฎหมายแรงงาน การจัดการสัญญา ระบบเงินเดือนกลไกการจ้างงาน
  • 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
  • 5. อายุ 30-35 ปี

   


  Job Details:

  Benefits:
  • Performance bonus

  SAKUN C INNOVATION CO., LTD.
  Is this your company? Claim it now!