Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 December 2019
Job ID: BK-163636
Project Manager/ผู้จัดการโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงาน ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่าง ๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 • บริหารต้นทุนด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด
 • จัดทำรายงานควมคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
 • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม โดยเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเหนือการบริหารของที่ปรึกษางานก่อสร้าง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ 
 • ประสานงานกับทางฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาดในเรื่องยอดขายยอดโอนให้ได้ตามเป้า
 • จัดทำแผนการส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าได้ตาม KPI ของโครงการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมก่อสร้าง หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้างคอนโดไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง อาคารและระบบสาธารณูปโภค ( Standard for Building Construction ) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างรวมถึงเรื่องการเปิดใช้อาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Project Manager อย่างน้อย 2 ปี และควบคุมดูแลงานก่อสร้างคอนโด อย่างน้อย 1-2 โครงการ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานที่ดี , ทำงานแบบมืออาชีพ , มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพProvidence Fund (PVF)
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อบรมเสริมความรู้หลักสูตรต่าง 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • งานสังสรรค์ประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Kraiwit Tongfu  ที่อยู่ : 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220  Tell : 02-970-9785 ,02-521-9533-35 # 101 ,089-685-0272 Fax : 0-2970-9785
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Gratuity
 • Travel allowance
 • Education allowance
 • Medical insurance
 • Life insurance

Assetwise Co., Ltd.
http://assetwise.co.th/
บริษัทแอสเซท ไวส์จำกัด และ บริษัทในเครือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมมีสไตล์คุณภาพสูงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยสำหรับคนเมือง อาทิ JAMJUREE PARK,THE HONOR,THE OZONE,MODIZ STATION,MODIZ INTERCHANGE,B CAMPUS, ESTAPHAHOL-SAPANMAI, ESTA BLISS, MODIZ LADPRAO 18, H2CONDO, และกำลังขยายโครงการอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแอสเซท ไวส์จำกัด และ บริษัทในเครือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรและทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

Is this your company? Claim it now!