งาน การศึกษา วิชาการ ใน เชียงใหม่ 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: CM-2647
Math Teacher/ครูคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
 • เพศ: ชายหรือหญิง 
 • อายุ: 25-32 ปี2
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ
 • มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach  จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถด้าน IT Literacy
หน้าที่และขอบเขตงาน
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ตามแนวทาง Open approach
 • จัดทำชุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 • จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
 • ประเมินนักเรียนรอบด้านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

TONKLA CHIANGMAI CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที