งาน Production ใน ระยอง 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: RY-8497
Production Planner
Responsibilities:

The successful candidate will report to the Planning Manager and will be responsible for the following key functions: 
 • Coordinating production workflow for one or multiple products.
 • Planning and prioritizing operations to ensure maximum performance and minimum delay.
 • Determining the manpower, equipment, and raw materials needed to cover production demand.
 • Assigning workers and other staff to particular production operations.
 • Scheduling shifts according to production needs.
 • Monitoring jobs to ensure they will finish on time and within budget.
 • Addressing issues when they arise aiming for minimum disruption.
 • Obtaining output information (number of finished products, percentage of defects, etc.).
 • Preparing and submit status and performance reports.
 • Keeping paperwork organized.
 • Collaborating with Quality Control, the Warehouse, and other staff.  
Qualifications:
 • Male or female, aged 30 years old or above.
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 5 years’ experience in material planning, production planning, or a related field.
 • Able to meet deadlines and organise work priorities for self and the team.
 • Demonstrate a flexible and “can do” attitude.
 • Able to work on agreed initiatives with minimal support.
 • People management skills.
 • PC skills (MS Project, Excel, Word, PowerPoint, and databases), QAD program.
 • Collaborative working relationships.
 • Good English communication skills.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที