งาน อื่นๆ ใน ระยอง 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: RY-8517
Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

หน้าที่ที่ปฏิบัติ (Duties) :

 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานของหน่วยสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินให้มีความพร้อมสำหรับใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 • ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ การใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และมาตรฐานการทำงานที่ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน
 • ค้นหาสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขได้ตามหลักความปลอดภัย
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยในงาน พร้อมทั้งสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุนั้น ๆ พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  คุณสมบัติพื้นฐานหลัก (Qualifications) : 

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีประสบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Word, Excel และ Power Point เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที