งาน ก่อสร้าง ใน ระยอง 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: RY-6338
Project QA Manager/ผู้จัดการงานประกันคุณภาพโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ: ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบและบริหารงานคุณภาพทั้งกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมด,ตรวจสอบคุณภาพงานของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา,    วางแผนการทำงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO และคุณภาพระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,วางแผนการตรวจสอบประเมินโครงการ, จัดทำรายงานสำหรับสถิติโครงการ,วิเคราะห์ข้อมูลการวัดผลการตรวจสอบโครงการเพื่อการฝึกอบรบในหัวข้อที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา, ประเมินข้อร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดสำหรับปัญหาด้านคุณภาพและจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับทีมงานโครงการ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและแนะนำวิธีการดำเนินการป้องกันและแก้ไข,บริหารจัดการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ/ประสบการณ์

 • ชาย/ หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA/QC หรือประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ หน่วยงานงานก่อสร้าง/หรือโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมิคอล,โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 •  ทักษะด้านความรู้ และอื่นๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสากลต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุกิจก่อสร้างได้เช่น ระบบคุณภาพ ISO9001,ISO14001,OSHAS18001 ฯลฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 • มีความรู้ความเข้าในด้านวิศวกรโยธา,การบริหารโครงการก่อสร้าง,เทคนิคก่อสร้าง,มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชั้นคุณภาพของงานก่อสร้าง การตรวจสอบและทดสอบงานทั้ง Destructive Testing และ Non- Destructive Testing
 • มีความสามารถเขียนรายงาน Work Procedure เป็นภาษาอังกฤษได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้(โซนระยอง)

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที