งาน บริหาร ใน ระยอง 17 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-10881
General Manager ( GM)/ผู้จัดการทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานทั้งระบบ โดยกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • บริหารจัดการต้นทุน ดำเนินการ ภายใต้งบประมาณประจำปีของบริษัท
 •  ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการแข่งขันทางการตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง และการควบคุมต้นทุนการผลิต
 • บริหารจัดการด้านการวางแผนผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการทำงานในโรงงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและจัดส่งได้ตามแผน รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของกระบวนการผลิตเพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง
 • ควบคุมระบบคุณภาพ ISO และมาตรฐานอื่น ๆที่กำหนดโดยลูกค้า
 • พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหาร การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีการจัดการที่เป็นระบบ สามารถจัดการบริหารเวลางานได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นและบริหารงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม  - เบี้ยขยัน  - ค่าตำแหน่ง  - ค่าทักษะ  -เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • ปรับค่าแรงประจำปี  - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.00 - 17.00 น.)
รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Piakrayong Off Road Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที