งาน บัญชี ใน ระยอง 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: RY-10970
Accounting Manager/ผู้จัดการแผนกบัญชี
- วางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทำงาน พัฒนาฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
- บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร ตรวจสอบรายการทำงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง
- เตรียม/จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานวางแผนคาดการณ์ฐานะทางการเงิน งบประมาณประจำเดือนและประจำปีหรือ รายงานอื่นๆ
- ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำรายงานทางการเงิน รายงานบัญชี และการจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการจัดเตรียมรายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของทีมงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามกำหนดเวลา
- ตรวจสอบและนำส่งงบการเงินประจำปีและภาษีประจำเดือน / ปี แก่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธุรกิจ
- ควบคุมการจัดทำงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่กำหนดกับงบประมาณที่ใช้จริง
- กำกับดูแลระบบงานการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชีและการเงินให้มีความรัดกุมเหมาะสมและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมและติดตามการรับชำระของลูกหนี้ให้ทันตามกำหนดเวลาอย่างสอดคล้องนโยบายบริษัท
- เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและภาษี เช่น ผู้สอบบัญชี กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- ควบคุมและตรวจสอบสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินถาวรของบริษัทให้ถูกต้อง
- งานที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

Sennics (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที