งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน พระนครศรีอยุธยา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: AY-4423
ผู้จัดการส่วนโรงงานผลิต เบเกอรี่

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร / คหกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมอาหาร / บริหารธุรกิจ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
 • รับผิดชอบการบริหารงานโรงงานผลิตเบเกอรี่ในส่วนของการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานตามแผนงานที่กำหนด และมีคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เหมาะสมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเบเกอรี่และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
 • คะแนน Toeic ระหว่าง 600 - 650 คะแนนขึ้นไป

ประสบการณ์:
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโรงงานเบเกอรี่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตของโรงงานเบเกอรี่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งเบเกอรี่สดและแห้ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานด้าน Food Safety สำหรับโรงงานอาหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: AICA วังน้อย อยุธยา

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

VISION Leading Thai Global Brand Enriching Community Values Through Oil, Retail and Related Businesses MISSION To conduct integrated oil, retail, and related businesses both domestic and international as a globally recognized company, which creates vales and engages all stakeholders

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที