งาน การศึกษา วิชาการ ใน พระนครศรีอยุธยา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 กันยายน 2562
รหัสงาน: AY-2313
Entrepreneurship Teacher IESA / ผู้สอนการเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียดงาน
หน้าที่รับผิดชอบ / ภาระงาน

 • จัดทำแผนการสอนและส่งมอบกำหนดการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีที่สอน
 • จัดการห้องเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละวัน
 • พัฒนาวิธีการเรียน-การสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน/นักศึกษา
 • คัดเลือกและดูแลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน/นักศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯ รวมทั้งติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ
 • ประสานงานกับทุกฝ่าย/ส่วนงานภายในสถาบันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ ความสนใจของนักเรียน/นักศึกษา และเพิ่มพูนทักษะความพร้อมของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่การทำงานในองค์กรต่อไป
 • มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและเข้าร่วมประชุมภายนอกสถาบันตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำนักเรียน/นักศึกษา และร่วมสร้างทีมงานในทำกิจกรรมต่างๆ
 • สังเกตและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน พร้อมทั้งรักษาประวัติความก้าวหน้า/ความดีงามของนักเรียนไว้ให้ได้
 • จัดทำการประเมินนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล (เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ เป็นต้น)
 • มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน/นักศึกษา และติดตามความคืบหน้าของเนื้อหาการศึกษา วิธีการสอน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
 • ทำกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็น ตามภารกิจของสถาบันฯ
 • **ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนในสาขาวิชาที่สอนทุกปีการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยต้นฉบับและการวิเคราะห์ในหนังสือและวารสารทางวิชาการ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาผู้ประกอบการ / การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านอาจารย์ / ผู้สอน
 • มีความเข้าใจความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ ด้านการเขียน การพูด และ ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 • ทักษะเฉพาะ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการฯ หรือ การบริหารธุรกิจ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

Smooth E Co., Ltd.

Smooth Life Tower 44 NorthSathorn Rd., Silom
Bangrak, Bangkok Thailand 10500
Tel.662-6339000 Fax.662-6339008

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Smooth E Co., Ltd.
จ่ายดี ได้ประสบการณ์ 360 องศา  ถ้าคุณคือคนที่ทำงานรวดเร็ว ชอบการเปลี่ยนแปลง สามารถดิ้นรนช่วยตัวเองได้  มาร่วมงานกับบริษัทที่มุ่งสู่เวทีโลกของสุขภาพและความงาม Smooth-E is a fast-moving consumer goods company with a strong establishment in Thailand for more than 20 years. Smooth-E offers consumers around the world a wide range of innovative cosmeceutical personal care products. Our vision is to become world-class consumer choice in health and beauty segment. The company has been managing diverse portfolio and in different categories ranged from Smooth-E, Dentiste’, and Palmer, just to name a few. We are looking for high caliber candidates who are eager to take challenges and prefer to getting out of the comfort zone. Be a part of a new team who works to create new categories in personal care segment around the world.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที