กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: AY-4045
Accounting and Finance Supervisor /หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน /ขายเครื่องปั๊มน้ำ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • เตรียมรายละเอียดการปิดบัญชีและงานปิดบัญชี
 • ตรวจสอบการชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ดำเนินการออกตั๋วและต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตรวจสอบยอดรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือรายเดือน
 • เตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานประกอบงบต้นทุนประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารประกอบการปิดงบ
 • จัดทำรายงานการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน(KPI) สำหรับผู้บริหารประจำเดือน

Min Sen Machinery Co., Ltd.
777 Mahachai Road,
Wangburapapirom, Pranakorn,Bangkok 10200
Tel. 02-621-1000-9


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Min Sen Machinery Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที