งาน ประกันภัย ใน ชลบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CH-11092
Administration Officer (Pattaya Office)/เจ้าหน้าฝ่ายธุรการ (สำนักงานพัทยา ชลบุรี)
 • Functional responsibilities: 

  • Coordinate with marketing staff to issue insurance policythat match with the need of our clients / ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อให้การออกกรมธรรม์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  • Generate number of insurance policy in the system / สร้างกรมธรรม์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท และกำหนดเลขกรมธรรม์ลูกค้าและเลขอ้างอิงเพื่อใช้ภายในองค์กร
  • Issue insurance card for clients to use as evidence in insurance when they need to go to hospital. / ออกบัตรประกันสุขภาพให้กับผู้เอาประกันสำหรับใช้ในกรณีไปใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • Issue a renewal notice / ออกหนังสือแจ้งการต่อกรมธรรม์
  • Calculate the premium, tax, stamp and time of covered of medical insurance policy that depend on Insurance Plan, Age and Conditions. / คำนวณภาษีและอากรแสตมป์ที่ลูกค้าต้องชำระรวมกับค่าเบี้ยประกันสุขภาพ โดยพิจารณาจากแผนประกัน อายุ และเงื่อนไขทางสุขภาพต่างๆของผู้เอาประกัน
  • Collect all documents send delivery to our clients (Brokers & Agents) จัดแยกชุดเอกสารเพื่อส่งให้กับลูกค้า ตัวแทน และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มลูกค้า
  • Take care others project as required / ดูแลงานโปรเจคอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานนอกเวลา, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Pacific Cross Health Insurance PCL.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที