กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PH-2586
Project Supervisor (Phuket Branch) /หัวหน้าส่วนงานโครงการ (ประจำสำนักภูเก็ต)
1. จัดทำแผนการดำเนินงานติดตั้ง  และงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย  ผู้ผลิตครุภัณฑ์ครัวอุตสาหกรรม (โรงงาน  SSS)  และลูกค้า  
3. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ติดตั้งหน้างาน  โดยประสานงานกับลูกค้าหรือบริษัทที่ปรึกษา
4. ปรับปรุงและจัดทำแผนการดำเนินงานติดตั้งล่าสุด  และส่งข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งหน้างานให้ทางโรงงาน  SSSทราบ 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง  และแจกจ่ายงานให้กับ  Foreman
6. แจ้งกำหนดการจัดส่งครุภัณฑ์ครัวอุตสาหกรรมให้ลูกค้าหรือผู้ควบคุมโครงการทราบ
7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานติดตั้งครุภัณฑ์ครัวอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ  ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
8. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและลูกค้าทราบ
9. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการงานติดตั้ง  เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการส่งมอบงานให้กับลูกค้า  เช่น  คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์,  ใบตรวจสอบการทดสอบระบบ, ใบส่งมอบผลิตภัณฑ์  ฯลฯ  เป็นต้น
10. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า  เพื่อนัดหมายวันเวลาในการส่งมอบงาน  และสอนวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
11. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

คุณสมบัติ
-Male, age 30 - 45 years old
-  Bachelor’s Degree in Engineering or related filed.
- At least 5 years experience in project management.
- Good computer skills
- Good command of written and spoken English.
- Ability to work under pressure
- A strong leader with good communication skills


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที