งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ MRT สวนจตุจักร 19 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-190907
เจ้าหน้าที่สื่อสารพนักงาน (สื่อวีดีทัศน์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสร้างสรรค์ผลิตสื่อประเภทวีดีทัศน์  และมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่ภายในองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทาง HR Intranet และช่องทางจอภาพ  รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการตัดต่อรายการภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมภายใน-นอก การโปรโมต สินค้าและบริการเพื่อนำเสนอผ่านจอ Digital Signage ณ อาคารสำนักงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้การสนับสนุนทีมฯ ในการถ่ายภาพ-ถ่ายวีดีโอภายในองค์กร ในโครงการต่างๆ ของสำนักทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย   4. ให้การสนับสนุนหน่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สำนักทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สำเร็จตามเป้าหมาย 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

2. มีทักษะ และมุมมองด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสื่อประเภทมัลติมีเดีย วิดีทัศน์ สื่อออนไลน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

4. ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และ/หรือจัดทำสื่อประเภทมัลติมีเดีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มุมมองและทักษะในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และทำงานนอกสถานที่ได้ หรือค้างแรมได้

6. โปรแกรมออกแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิ  โปรแกรม Premier Pro, After Effect, Flash และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ In-design, Illustrator, Photo Shop เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถาม คุณ รติรัตน์ โทร. 02 078 5981

สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดงาน:

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที