กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-216701
Specialist (Risk based capital)/เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (RBC)

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ขอบเขตลักษณะงาน :

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทประกันภัย ในเรื่องสำคัญ ดังนี้  

 • เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk based capital: RBC)                  

 • การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)
 • การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสำรองประกันภัยและความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance risk analysis) 
 • การกำกับดูแลใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การทำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านประกันภัย หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรมทางการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • การคำนวณสำรองประกันภัย
   • การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
   • การวิเคราะห์สถิติประกันภัย
   • การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย
   • การกำหนดอัตราเบี้ยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีดังนี้ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL iBT (ไม่รวม TOEFL ITP) 60/CU  TEP 60/TU GET 500

 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :

 • มีวุฒิทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับขอบเขตลักษณะงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

**กรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์คลิกhttps://onlineservice10.oic.or.th/IRHR/

 

 

ฝ่่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมมนัสนันท์ รักสัตย์

โทรศัพท์ : 081 - 7910475

                                02 -5153995 - 9 ต่อ 5359

www.oic.or.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  4 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿35,000 - ฿70,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Office Of Insurance Commission
Insurance Commission and the Office of Insurance Commission Insurance Commission Act B.E. 2550 established the Insurance Commission to supervise and promote insurance business conduct in place of the Department of Insurance, Ministry of Commerce in order to take responsibility for the administrative work of the Commission including the criteria, approaches, conditions and practices set by the Commission. The Act also determines that all affairs, authorities, duties, assets, budgets, casualty insurance development fund, life insurance development fund, compensation fund for injured person, debts, rights and obligations of the Department of Insurance for the casualty insurance work, life insurance work and covering work for injured person from vehicle belong to the Office of Insurance Commission, which is effective from September 1, 2007 onwards.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที