กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-219343
Business Channels Strategy Development - Staff

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

 • รวบรวมข้อมูลธุรกิจ กลยุทธ์ของคู่แข่ง องค์ความรู้ที่เป็นแกนหลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของธุรกิจ และจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกลยุทธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านการตลาด
 • จัดเตรียมข้อมูลธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของระบบงานบริหารภายใน และข้อมูลการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในด้านการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการตลาดของบริษัท
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมกระบวนการวิจัยด้านกลยุทธ์ 
 • จัดเตรียมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านการตลาด และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Specifications/ Qualifications)

 • ปริญญาตรี-โท สาขาสถิติประกันภัย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หรือปริญญาโท ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านการทำวิจัย หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thai Life Insurance Public Company Limited
http://www.thailife.com/
  URGENTLY REQUIRED !!! Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring life insurance company for the Thai people. With a wide range of life insurance products and services, it is our commitment to satisfy the financial needs of Thais. To support our continuous growth and to better serve our customers, we are now looking for dynamic, energetic and motivated candidates to join our team in the following positions :

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที