งาน ประกันภัย ใน ปทุมวัน 40 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-154187
Compliance Manager/ผู้จัดการ Compliance

ลักษณะงาน

1.ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และหรือหน่อยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.ประกันวินาศภัย (หน่วยงาน : คปภ.), พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หน่วยงาน : กลต./ตลท.) ประกาศตลาดหลักทรัพย์ (หน่วยงาน : ตลท), พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์)

2.จัดทำสารบบ รวบรวมคำสั่ง กฎหมาย ไว้เป็นหมวดหมู่ และเปิดเผยสื่อสารให้ภายในองค์กรทราบ และให้เกิดการถือปฎิบัติ

3.จัดทำแนวปฏิบัติของบริษัท ให้สอดคล้องกับกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดฯ

4.ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับฯ

5.ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ที่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายกฏหมายแล้ว เพื่อดูว่า Comply กับกฏระเบียบที่มีอยู่ ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม

6.ดูแลเรื่องการออกหนังสือมอบอำนาจของบริษัท

7.จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ในหนังสือรับรอง ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และคัดหนังสือรับรองบริษัทให้   Update เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมเป็นประจำทุกเดือน

8.จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ทะเบียนภาษี ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

9.ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น คปภ. ตลาดหลักทรัพย์ กลต. ศูนย์รับฝากฯ กระทรวงพาณิชย์

10.มีส่วนรวมในการจัดทำ แบบ 56-1/ และรายงานประจำปี

11.ทบทวน / จัดทำ อำนาจอนุมัติ และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

12.พิจารณาทบทวน Update ข้อบังคับของบริษัท ให้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างมีระบบกำกับกิจกรรมที่ดี และสอดคล้องกับข้อกฏหมาย ปัจจุบัน

13.จัดให้มีการทบทวน CG Policy , Code of Ethic

14.สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ Code of Ethic เช่น จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้

15.ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ติดต่อ (ทั้งภายใน/ภายนอก) เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อแผนก/ฝ่าย ต่อองค์กร และพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ เป็นแบบอย่างของการมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติการตามกฏเกณฑ์

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์

2.มีประสบการณ์ด้าน Compliance อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

The Thai Insurance Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! The Thai Insurance Public Company Limited (TIC) is the first General Insurance enterprise that registers as a company listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) since 1976 with major shareholders including the Office of His Majesty the King, accompany with the Office of the Privy Purse.  We provide a full range of non-life insurance services covering Automotive, Property, Fire, Marine, Health, etc., everything should be done in accordance with our Vision that We Will Be The Most Trusted Insurance Company.  In order to take part in our business growth continually, we are looking for the qualified candidates to join our team for the following position:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที