กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-211819
Safety Officer (จป.วิชาชีพ)/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • รถรับส่งพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • เบิกยาสวัสดิการ,ซื้อยาราคาพิเศษ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน 
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณีสมรส,อุปสมบท,เสียชีวิต
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันชีวิต

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลัด, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Greater Pharma Limited Partnership
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที