กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: KCB-274
HR Manager/ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (สื่อสารภาษาจีนกลาง)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • งานด้านสรรหาและว่าจ้างบุคลากร
 • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • งานฝึกอบรมและพัฒนา
 • งานด้านพนักงานสัมพันธ์
 • ประสานงานกับพนักงานทุกระดับ
 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต่างชาติ
 • จัดทำข้อมูลประวัติพนักงานให้เป็นไปตามกฏหมายและนโยบายของบริษัท
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกทรัพยากรมนุษย์
 • ประสานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารได้กับพนักงานทุกระดับ
 • มีวุฒิภาวะ รับฟังความคิดเห็น และพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบด้าน
 • มีความยืดหยุ่น และกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่น
 • ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สื่อสารภาษาจีนกลางได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ

Grand Te Kee Valley Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที