งาน ประกันภัย ใกล้ Central Bus Terminal Chatuchak 5 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146403
Specialist/ผู้ชำนาญงาน กลุ่มมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ)

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ปิดรับสมัคร วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ขอบเขตลักษณะงาน :

 • ศึกษากฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในด้าน IT Security และ Cybersecurity
 • พัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการกํากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT Risk และ Cyber Risk
 • ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ/แนวทาง ให้บริษัทประกันภัยในการประเมินความพร้อม ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI ML Blockchain เป็นต้น
 • ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยในด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • ประสานความร่วมมือ /สร้างความเข้าใจ/สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานกับผู้บริหาร และบุคคลากรของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) ด้านระบบสารสนเทศ (Management Information System) หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีดังนี้ TOEIC  550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL iBT (ไม่รวม TOEFL ITP) 60/CU TEP 60/TU GET 500

 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :

 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินธุรกิจของธุรกิจประกันภัย (insurance business process)
 • มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ISO 27001 หรือ กรอบการกํากับดูแลความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (NIST Framework) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทํางานด้าน IT security และ Cybersecurity
 • มี Certificate ที่เกี่ยวข้องในด้าน IT เช่น CISA, CISM. CISSP เป็นต้น

 

 ** กรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ได้ โดยคลิกลิงค์ http://onlineservice10.oic.or.th/irhr/

 

ฝ่่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมมนัสนันท์ รักสัตย์

โทรศัพท์ : 02 -5153995 - 9 ต่อ 5359

www.oic.or.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  6 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿45,000 - ฿90,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Office Of Insurance Commission
Insurance Commission and the Office of Insurance Commission Insurance Commission Act B.E. 2550 established the Insurance Commission to supervise and promote insurance business conduct in place of the Department of Insurance, Ministry of Commerce in order to take responsibility for the administrative work of the Commission including the criteria, approaches, conditions and practices set by the Commission. The Act also determines that all affairs, authorities, duties, assets, budgets, casualty insurance development fund, life insurance development fund, compensation fund for injured person, debts, rights and obligations of the Department of Insurance for the casualty insurance work, life insurance work and covering work for injured person from vehicle belong to the Office of Insurance Commission, which is effective from September 1, 2007 onwards.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที