กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229815
Business Development
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดให้แก่สื่อขององค์กรให้มีความเหมาะสม
- ร่วมวิเคราะห์ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโต และนโยบายขององค์กร
- วางแผนงาน และกำกับควบคุมดูแลการสื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์องค์กรในช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่รู้จัก และมีภาพลักษณ์ตามนโยบายที่กำหนด
- วางแผน และกำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และสนับสนุนยอดรายได้ให้แก่งองค์กร
- ประสานงานกับฝ่ายขายในการสื่อสารแผนการตลาด เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
- วิเคราะห์ตลาด และวางแผนสนับสนุนฝ่ายขายในการขยายฐานลูกค้า เพื่อผลักดันยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาช่องทางการขายและการตลาดใหม่ๆ เพื่อช่วยผลักดันยอดรายได้ กำไร และการเติบโตให้แก่องค์กร
- ร่วมดูแลจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- กำกับดูแลการติดต่อประสานงาน และการวางแผนงานร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของงานในภาพรวม
- ร่วมวางแผนกำหนดงบประมาณ และบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายของงานการตลาด เพื่อให้มีต้นทุนที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด และลูกค้า พร้อมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
- ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และสื่อใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในงาน และให้เท่าทันตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์
- มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจ
- มี Entrepreneurship

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางคอแหลม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต

Movf Media Group Co,. Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที