งาน ไอที ใกล้ เซ็นทรัลลาดพร้าว 142 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-158448
SAP OFFICE (FI-CO,SD,MM-PO)/เจ้าหน้าที่ SAP

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแล ระบบงานในส่วนของระบบงานบัญชี

- จัดทำ Procedure Manual และ System Manual รวมทั้งสร้างรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ควรใช้สำหรับการบริหารและการควบคุม

 - Maintain Data Base ที่ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้แผนกพัฒนาระบบ

 - มีหน้าที่และบทบาทในการ Implementation and roll out ระบบงาน

- เป็นผู้ฝึกอบรมนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติงาน และ System Manual

 

ทดสอบโปรแกรมและจัดทำรายละเอียดระบบงาน

- ทดสอบโปรแกรมที่นำมาใช้งานภายในบริษัท หรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้าง เพื่อให้โปรแกรมดำเนินงานตามที่ออกแบบไว้ หรือครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 - ช่วยจัดทำรายละเอียด Specification ระบบงานต่างๆ ให้กับหัวหน้างานพิจารณา ก่อนที่จะให้ทีมงานคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมให้มีคุณภาพและตรงความต้องการใช้งาน

 

 รับแจ้งปัญหาและนำมาปรุงปรุงระบบงาน

- ให้การสนับสนุนผู้ใช้ระบบงาน ERP โดยรับแจ้งปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบ

บันทึกการรับแจ้งปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้ระบบงานงานให้มีประสิทธิภาพ

 

งานอื่นๆ

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 วุฒิการศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกร / คอมพิวเตอร์ / ธุรกิจ                     

 

ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์ด้านระบบ Supply Chain และ Logistic

 1-3 ปี

 

ความรู้และทักษะ (Knowledge & Skill) : มีความรู้และ/หรือทักษะแบบกว้างในระบบ Supply chain และ Logistic สามารถปฏิบัติงานใช้ระบบ ERP (SAP) ใน module MM หรือ PP ได้ตามมาตรฐานของตำแหน่งงานด้วยตนเอง

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที