งาน การผลิต ใน อุดรธานี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: UD-354
Assistant Manager-Engineering

รายละเอียดงาน

 • กำหนดแผนการผลิต, ประมาณยอดการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต, ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายในเรื่องของปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ
 • วางแผนการใช้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน, วัตถุดิบ, เครื่องจักร, วัสดุอุปกรณ์การผลิต
 • วิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต, แก้ไขปัญหาด้านการผลิต, สรุปข้อมูลสถิติด้านการผลิต, ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์เรื่องการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ได้แก่ อัตรากำลังคน ปริมาณคุณภาพขิงวัตถุดิบ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance)
 • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและติดตามการซ่อมบำรุง การควบคุมค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานในฝ่ายผลิตหรือวิศวกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่บริษัทฯ รับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office, โปรแกรมด้านงานเขียนแบบงานเครื่องกล-ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thai Wah Public Company Limited
SET-listed Thai Wah Public Company Limited (TWPC), a merger between two SET-listed companies of Thai Wah Starch PCL and Thai Wah Food Products PCL is Thailand's leading tapioca product manufacturer and exporter and vermicelli producer (44% market share) having operated the business over 60 years of experience in their products. Besides the company's core business, TWPC has also invested in other businesses including lands.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที