งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน ลำปาง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: LA-213
Factory Manager/ผู้จัดการโรงงาน

Responsibilities :

 • ร่วมกำหนด นโยบาย, เป้าหมาย, แผนงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานในด้านการผลิต ด้านระบบคุณภาพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท
 • ร่วมจัดสรร การใช้งานทรัพยากร แสวงหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ดีเหมาะสม ทั้งทางด้านบุคคล และงบประมาณของสายปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานและนโยบายวางไว้
 • สื่อสาร, ให้ความรู้, จูงใจ, สนับสนุน และเป็นผู้นำพาทีมงานในสายงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม, ติดตาม, ทวนสอบ, ทบทวน การปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ของสายงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไข, ป้องกัน, กำจัดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของโรงงานโดยครอบคลุมในส่วน การผลิต, บริหารงานคุณภาพและวิศวกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเน้นการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรและงบลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มความพอใจของลูกค้าและการลดค่าใช้จ่ายในโรงงานเป็นหลัก

Qualifications :

 • เพศชาย/หญิง  
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 •  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิศวกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์  :  ด้านการบริหารโรงงานมาอย่างน้อย 5 ปี  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 •  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น ISO,  HACCP, GMP, HALAL,KOSHER,BRC,IFS  
 •  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ที่พักฟรี
 • วันหยุดประจำปี
 • โบนัส
 • สวัสดิการงานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่

Job Location : Lampang 

บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Contact : คุณสิริศา  สุภาราช (มิ้นท์) เบอร์ติดต่อ : 0896344303

268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel : 054-368512


รายละเอียดงาน:

Majestic Food Industry Co., Ltd.
ผลิตและแปรรูป ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที