กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6640
Senior Internal Audit Officer/เจ้าหน้าที่อาวุโสงานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

  • เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อย 
  • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและเสนออนุมัติ 
  • ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผล และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน
  • ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามประเด็นตรวจสอบรวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ 

  • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป  
  • เริ่มงานได้ทันที

รายละเอียดงาน:

Zhulian (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที