งาน ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-216785
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปลูกและแปรรูปกาแฟ(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

หน้าที่ความรับผิด

 • รวบรวม จัดเก็บข้อมูลแปลงกาแฟ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้เป็นระบบระเบียบ มีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
 • ติดตามแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มา ประกอบด้วยแผนงาน/กิจกรรมและแผนการใช้งบประมาณ และมาตราฐานตัวชี้วัดที่ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายชัดเจน
 • เข้าใจปัญหาการดำเนินงานและปัญหาของเกษตรกรอย่างถ่องแท้ผ่านการพูดคุย
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาอย่าสม่ำเสมอ
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถจัดทำแผนงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
 • ติดตามและประสานงานกับทีมส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

ช่องทางการติดต่อสมัครงาน
เบอร์โทร 053-767015 ต่อ 2301 0863784935

To apply, please send your CV and cover letter to: Apply Now Please specify in the subject as “Application for (position)”.


รายละเอียดงาน:

Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
Mae Fah Luang Foundation be an institution that carries on the vision of H.R.H. Princess Srinagarindra Borom Raj Jonnani, the Princess Mother, in raising the level of living of people, in economy, education, healthcare, culture, and environment, so that they may provide for themselves a better quality of life that is continuous and sustainable, resulting in better national security. We are looking for assertive and dynamic person to join our current team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที