งาน การผลิต ใน ลพบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: LPB-243
ผู้จัดการส่วนผลิต/ผู้จัดการส่วนผลิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุม และติดตามการดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เครือกำหนด

- ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สอดตล้องกับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เครือกำหนด

- ศึกษา และวิเคราะห์กำหนดแนวทาง และมาตราการป้องกัน และแก้ไขการเกิดอาหารเสีย (NCP) จากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบ และควบคุมลำดับการผลิต (Lot Control) ประจำกะให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามระบบ E-Test Ability

- ศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกในกรพิจารณา และตัดสินใจมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกระบสนการผลิต

- บันทึกข้อมูลด้านการผลิตต่างๆ เช่น OEE ปริมาณการผลิต และรายงานผลการดำเนินการผลิตประจำกะ

- กำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของตนเอง

- กำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของเพื่อนร่วมงาน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์

- วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี

- ประสบการณ์


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  ลพบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Betagro Public Company Limited
http://www.betagro.com/intro

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed. The Group has grown substantially ever since: First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets. Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”. The Two Core Businesses & One Support Unit are : Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others  Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business  Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที