กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: SP-14421
QA/QC supervisor/หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

ความรับผิดชอบ

1. ติดตามประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและสินค้าให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

2. วางแผนและติดตามกระบวนการประกันคุณภาพสินค้า และการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

3. ให้มีการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตำรงไว้ซึ่งการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 1400, GMP และ HACCP

4. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

5. จัดสรรอัตรากำลังคนและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก QA/QC

6. พัฒนาและสนับสนุนบุคคลากรในแผนกให้ได้รับการอบรมและมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านงานควบคุมคุณภาพและระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าและจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ

8. ตรวจสอบรายงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้าและข้อร้องเรียนประจำปี

9. จัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เคมี ,จุลชีววิทยา , food Science, Food Technology

2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปในตำแหน่ง supervisor

3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001,ISO 17025,GMP& HACCP

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office, Email, Internet)

6. มีทักษะในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ

7. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน

8. มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทนสามารถเดินทางหรือปฏิบัติงานนอสถานที่ได้

9.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในก่ารจัดการแก้ปัญหาได้ดี

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Perfect Companion Group Co., Ltd.
http://www.perfectcompanion.com/
We are Perfect Companion Group, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organization -The Charoen Pokphand (C.P.) Group - Thailand’s leading Multinational Corporation with in 20 countries worldwide. Perfect Companion Group, established in 2001, is committed to the Charoen Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of life for the Greatest number of people” by delivering products and services of the highest quality. We are looking for the qualified position as follow:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที