งาน บัญชี ใน บางกรวย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
05 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6586
International Acccounting Staff/เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ

อยากได้ผู้สมัครแบบนี้ค่ะ

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุ 28 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี

- ประสบการณ์ในสายงานบัญชีต่างประเทศ 3- 5 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี

- ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะจะต้องทำงานกับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องมีการส่งอีเมล์ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษบ้างบางครั้ง

- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

- มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานนี้ทำอะไรบ้างน่ะ

- วางแผนควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
- บันทึกใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ (PU) ชนิดสินค้า จำนวน แต่ยังไม่บันทึกราคาสินค้า (รอราคาFROM 15)
- วิเคราะห์การซื้อสินค้าต่างประเทศ (PU) ที่เป็นสินค้าเครื่องเขียน, อะไหล่ซ่อมบำรุง, อาหารพนักงาน, ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ส่งจากไทย
- ตรวจสอบเอกสาร และขึ้นระบบโอนเงินธนาคาร ด้านจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้า, เงินเดือนพนักงาน, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำเดือน Gondola,  จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (เครดิต), ค่าภาษี GROUP TAX,  NASFUN, NCSL, เงินสดย่อยสาขา POM, RABAUL, การโอนจ่ายเพื่อซื้อสินค้าPO
- กรอกเอกสารเพื่อยื่นภาษีGroup Tax  (S2)  เมื่อโอนเงินเสร็จ ส่งอีเมล์ให้ IRC
- กระทบยอด NCSL(ทำเช็ค และไปนำส่ง),  NASFUND (โอนเงิน และส่งอีเมล์) และยื่นเอกสารเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
- ตรวจสอบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า แยกตามSHIPMENT
- ตรวจสอบเอกสารเอกสารจ่าย และขึ้นระบบโอนเงินธนาคาร ด้านจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่รับจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ  PNG,  ค่าเช่าที่ดิน WNP.PNG, ค่าภาษีGST และยื่นอินเตอร์เน็ตให้ IRC

- จัดทำและรับทราบขบวนการเกี่ยวกับการจัดทำ รายละเอียด TT Money_Transfer_Thailand เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
- จัดทำและรับทราบขบวนการเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารเพื่อ TT _Transfer_Thailand
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย ทุกสาขา
- สรุปการลงบัญชีเงินเดือน  บันทึกบัญชีในโปรแกรมEXPRESS
- บันทึกรายการทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรมEXPRESS พร้อมกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภท และจัดพิมพ์รายงาน ทุกสิ้นเดือน
- กระทบยอด บัญชีเงินฝากธนาคาร  BSPBANK, ANZBANK, KENABANK  กับบัญชีแยกประเภท
- กระทบยอด เจ้าหนี้การค้า,  เช็คจ่ายล่วงหน้า,  BSPBANK
- กระทบยอดเงินสดย่อย ของทุกสาขา
- กระทบยอดลูกหนี้พนักงานบริษัทฯ
- กระทบยอดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ  กระทบยอดกับบัญชีแยกประเภท พร้อมพิมพ์รายงาน
- การจัดทำรายงานด้านจ่าย เพื่อประชุมทุกวันเสาร์แรก ของเดือน ต่อผู้บริหาร

สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิการหยุดพักร้อน 6 วัน / ปี
 • การประกันสุขภาพกลุ่ม ( ตามสัญญาของบริษัทฯ / บริษัทประกัน )
 • สิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 • เงินโบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ ตามผลประกอบการบริษัทฯ )
 • บริการบ้านพักพนักงาน ( ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความรับผิดชอบ )
 • บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมแก่พนักงานโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 • สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อข้าวบริษัทฯ 20 กิโลกรัมต่อเดือน
 • รางวัลอายุงาน
 • สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือ, และการ์ตูน แผ่นหนังต่างๆ จากห้องสมุด
 • สัมมนาเชิงท่องเที่ยว / การจัดเลี้ยง / การแข่งขันกีฬาประจำปี
 • สิทธิเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับพนักงานในกิจธุระของบริษัทฯ
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง ในการเดินทางเพื่อปฎิบัติงานระหว่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีพิเศษ อาทิ เช่น งานมงคงสมรส, งานบวช, งานศพ, คลอดบุตร และ เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ( เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง )
 • ฟรีเครื่องแบบสำหรับพนักงาน
 • ฟรีบริการเครื่องดื่มชงสำหรับพนักงาน เช่น กาแฟ, และ ฟรีข้าวเปล่าสำหรับพนักงานที่นำกับข้าวมาเองเพื่อรับประทานกลางวัน
 • โอกาสในการทำงานในต่างประเทศในตำแหน่ง ผู้จัดการฝึกหัด
 • โอกาสเข้าร่วมสัมมนา หรืออบรม เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
 • สวัสดิการอื่นๆ ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ )

 •  


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   5 ปี
  • ประเภทงาน:
  • สถานที่ทำงาน:
   บางกรวย, นนทบุรี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต

  Wonnapob Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที