งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน ชัยนาท 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CHN-59
SHE Section Manager/ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รายละเอียดงาน

1.  วางมาตรการสำหรับการปฎิบัติงานเพื่อให้มีกระบวนทำงานและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และไม่ละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

2. ให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเพื่อให้เกิดทักษะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงานและปฎิบัติตนเพื่อความลดความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ จากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย และจากสถานการณ์ที่มีอันตราย

3. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและดำเนินการปรับปรุงมาตรการของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งจัดการ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายบริษัท

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  5  ปี

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี, มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี, ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO

4. ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Nobel NC Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที