16 May 2019
Job ID: BK-83403
HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ร่วมวางนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • พัฒนาระบบประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
 • รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่
 • สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และ สุขภาพอนามัยของพนักงาน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง และเมื่อ มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์
 • คุณสมบัติ 

   

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  มีประสบการณ์ในงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 •  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 •   มีภาวะผู้นำและความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
 •   กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงาน
 •   มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 •   มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร
 •  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 • Job Details:

  Benefits:
  • Five-day work week
  • Medical insurance
  • Dental insurance
  • Life insurance

  V PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.
       V Property Development was founded in 2009 by Sapphire Holding Group, an eminent gems exporter in Thailand. Regards to over 40 years of experiences in jewelry export business field, The Sapphire Holding Group has all been recognized in world-class market. And now, the company has expanded the new line of business to real estate development which is known as V Property Development Co., Ltd.      VTARA36 Condominium - Top of Low Rise Condominium at The Heart of Thong-Lor is the newest prime project after developing H Sukhumvit43 Condominium project.      V Property Development strives to develop only the real estate projects that can both render the ultimate living comfort which never compromise the exquisite design and tranquility and the supreme convenience of location on prime Sukhumvit area such as Phromphong and Thonglor.

  Is this your company? Claim it now!