15 March 2019
Job ID: HH-412
Electrical Engineer /วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในตัวอาคาร อุปกรณ์ในตัวอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อระบบ

2) ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงานและบำรุงรักษาวันต่อวัน

3) แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมด

4) เตรียมข้อมูลวางแผน รายละเอียดในการทำงานและระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุและเครื่องที่ต้องใช้ ประมาณการค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าดำเนินการ

5) จัดทำตารางปฏิบัติงาน เขียนแบบร่า แบบแผนทางไฟ

6) ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตามความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

 

ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี
*ตำแหน่งนี้จะปฏิบัติงานหลักที่หัวหิน (The Venezia Huahin)

 

 


Job Details:

S-Design Trading Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!