15 March 2019
Job ID: PH-1117
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ภูเก็ต)/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

บริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

ควบคุมต้นทุน และระยะเวลาของงานก่อสร้าง

ตรวจงานก่อสร้างเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สถานที่ทำงาน โครงการพนาสนธิ์ ในจังหวัดภูเก็ต


Job Details:

Benefits:
  • Overtime pay

PHANASON MUNKONG CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!