VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

Job ID: AY-2570 | Location: Ayutthaya, Thailand
23 October 2019 Print Report Share

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED

Job ID: AY-2570 | Location: Ayutthaya, Thailand

QA Manager/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

1. กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและการประกันคุณภาพวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2. ประสานงานด้านคุณภาพกับลูกค้าในเรื่องการร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้าและเคลมสินค้า

3. ร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตร่วมกับทีมงานบริหารงานอื่นๆ

4. ทบทวนมาตรฐานและการป้องกันปัญหากับส่วนผลิตและส่วนวิจัยพัฒนา

5. เป็นผู้นำในการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และสรุปเป็นแนวทางแก้ไขและป้องกันเป็นประจำทุกเดือน

6. วางแผนกาจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติตามแผนงาน และนโยบายด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Dental insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now