Toyota Chiangrai Co., Ltd.

Job ID: CR-379 | Location: Chiang Rai, Thailand
24 July 2019 Print Report Share

Toyota Chiangrai Co., Ltd.

Job ID: CR-379 | Location: Chiang Rai, Thailand

Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน

5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย 

คุณสมบัติ:

 • อายุตั้งแต่ 28 - 40 ปี 
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในสายงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  •มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  •มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
  •สามารถทำงานนอกเวลาได้
  •สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
  •มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

-ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Company Industry:

  Motor Vehicles
 • Location:

  Chiang Rai, Thailand
 • Salary:

  ฿70,000 - ฿120,000/mo (Salary negotiable)

  About Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สาขา สาขาแม่สาย สาขาพาน สาขาเทิง สาขาแม่ขะจาน สาขาเชียงของ สาขาบ้านดู่ บริษัท โตโยต้าเชียงราย ได้รับรางวัล President Award ปี ค.ศ.2007, 2009, 2010, 2011 และปี 2012 ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุด ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมอบให้ตัวแทนจำหน่าย ที่มีคะแนนสูงสุดในด้านการขาย, การบริการ และลูกค้าสัมพันธ์ Website www.toyotacri.com
Is this your company? Claim it now!