Thong Thai Textile Co., Ltd.

Job ID: BK-149512 | Location: Bangkok, Thailand
24 October 2019 Print Report Share

Thong Thai Textile Co., Ltd.

Job ID: BK-149512 | Location: Nongkhaem, Bangkok, Thailand

Purchase & Admin Supervisor/หัวหน้าแผนก จัดซื้อ-ธุรการ

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ งานจัดซื้อทั่วไป  งานธุรการ และ สต๊อกสินค้า  ให้เป็นไปตามนโยบาย และ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และ ระบบงานต่าง ๆ  เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ทั้งสำนักงานใหญ่ และ บริษัทในเครือ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35-45ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สามขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 8  ปี
  •  มีทักษะในด้านการฟังพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  •  ใช้คอมพิวเตอร์  และ โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ได้คล่อง
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Flexible working hours
Free shuttle bus
Education allowance
Dental insurance

Thong Thai Textile Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now