THINKING GOOD CO., LTD.

Job ID: SP-14252 | Location: Samutprakarn, Thailand
20 May 2020 Print Report Share

THINKING GOOD CO., LTD.

Job ID: SP-14252 | Location: Samutprakarn, Thailand

Warehouse Officer/พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดของงาน                    

 • ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่
 • เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทขนส่ง หรือบริษัทประกันภัย
 • จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา
 • จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล
 • ต้องทราบสถานะ และสภาพอุณหภูมิของสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเก็บ
 • จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก
 • ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ
 • เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า หรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
 • ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆก่อนและหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย
 • ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน เตรียมพร้อมจัดการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
 • เช่นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งสินค้า ประกันภัย ชิปปิ้งฝ่ายระบบควบคุมคุณภาพ ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน                       

 • ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • เวลาทำงานจันทร์-ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.                                             

คุณสมบัติผู้สมัคร                       

 • สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพจนถึงปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือบริหาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย        
 • สามารถทำงานทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ ได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้          
 • มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ และผู้ตามได้

สวัสดิการ  

 • เบี้ยเลี้ยงพิเศษตามเทศกาล
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • รางวัลอายุงาน
 • ปรับบรรจุเป็นพนังงานประจำ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน (ตามตำแหน่งงาน)
 • เบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลา (ตามตำแหน่ง)
 • เงินช่วยเหลือที่พัก (ตามตำแหน่ง)
 • เวลาทำงาน Flexible                      

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณศรินทิพย์  พุกบุญมี โทร. 094)045-2638

190/34 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now