The Beach Resort and Residence Co., Ltd.

Job ID: CP-215 | Location: Chumphon, Thailand
18 May 2020 Print Report Share

The Beach Resort and Residence Co., Ltd.

Job ID: CP-215 | Location: Chumphon, Thailand

Purchasing & Cost Control Officer / ฝ่ายจัดซื้อและควบคุมต้นทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมและตรวจสอบรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำสต๊อควัตถุดิบ
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นรวมทั้งการประมาณการต้นทุนใหม่
 • ควบคุมและตรวจสอบการรายงานเบิกใช้วัตถุดิบ
 • ร่วมตรวจนับทรัพย์สินแผนกและจัดทำสรุปรายงานประจำเดือน เป็นการตรวจเพื่อช่วยกันดูแลทรัพย์สินในแต่ละส่วนของทางแผนกและเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ทรัพย์สินให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุน บัญชีควบคุมสต๊อคสินค้าและวัตถุดิบรวมทั้งการตรวจนับสต๊อคสินค้า
 • บริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประโยนช์สูงสุด เช่น หากมีสินค้าคงคลังไหนที่ต้องการระบายต้องแจ้งแผนกขายเพื่อให้จัดทำโปรโมชั่น
 • ร่วมกำกับดูแลและช่วยเหลือ แจ้งขอคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหมดอายุ
 • สรุปต้นทุนและยอดขายอาหาร และเครื่องดื่ม
 • บริหารและตรวจสอบยอดการสั่งซื้อ ว่าสัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่
 • บริหารสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด
 • คำนวณต้นทุนของอาหาร และเครื่องดื่มในแต่ละรายการของเมนู
 • จัดทำรายงานประจำเดือน เกี่ยวกับต้นทุนขายโดยสามารถวิเคราะห์และแจกแจงรายละเอียดของรายงานได้
 • ตรวจเช็ค และคำนวณยอด Transfer อาหารและเครื่องดื่ม
 • ปรับต้นทุนของ Recipe ตามราคาเคลื่อนไหวของตลาด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ window word-excel 
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
 • ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการณ์:

 • ประกันสังคม
 • อาหารฟรี 1 มื้อ
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now