THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Job ID: BK-129965 | Location: Bangkok, Thailand
03 September 2019 Print Report Share

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Job ID: BK-129965 | Location: Pathumwan, Bangkok, Thailand

Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนงานบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโลจิสติก ด้านธุรการ และ การใช้จ่ายงบประมาณ

กลุ่มงาน

Professional

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ดำเนินงานในด้านสารบรรณ เช่น การร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ การทำบันทึก การร่างหนังสือเชิญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านงานธุรการ เพื่อการจัดการประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือจัดการฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านงานโลจิสตกส์ และธุรการต่างๆ เช่น การเบิก-จ่าย การติดต่อ/จองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม
 • รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำข้อมูลเอกสาร รายงาน การรับ-ส่ง เอกสาร โทรสาร และ Email ให้เป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการทำงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมนำส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา :บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สัมคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์   1-3 ปีขึ้นไป  ในด้านการบริหารงานทั่วไป งานประสานงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดประชุม, บริหารจัดการด้านการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งฟังพูดอ่านและเขียน

แนวทางการวัดผล

 • คะแนนความพึงพอใจของผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย) ด้านคุณภาพการทำงาน
 • คะแนนความพึงพอใจของผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย) ด้านความรวดเร็วในการทำงาน
 • ความถูกต้อง ตรงเวลาของการจัดทำใบเบิก-จ่าย
 • ความถูกต้อง ตรงเวลาของการจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)
Is this your company? Claim it now!
Apply Now