THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Job ID: BK-210545 | Location: Bangkok, Thailand
30 April 2020 Print Report Share

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

Job ID: BK-210545 | Location: Pathumwan, Bangkok, Thailand

Director of Office of Strategy and Planning/ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และแผน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของงานยุทธศาสตร์ งานวางแผน งานงบประมาณ และงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของสำนัก เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- กําหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนัก โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสำนักให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของสถาบัน
- ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก แผนกลยุทธ์ นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือ โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ และจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสถาบัน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
- ควบคุม ดูแล และติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
- ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้
- บริหาร ติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณา วิเคราะห์ ริเริ่ม และนำเสนอโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้การดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และแผนบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการศึกษาวิจัย และโครงการฝึกอบรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้
- กำกับ ควบคุม ดูแลการจัดทำโครงการภายใต้ความรับผิดชอบ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย และมีความมั่นคง พร้อมที่จะถ่ายทอด หรือส่งต่อโครงการไปยังสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
- วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้โครงการศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- กำกับ ควบคุม และบริหารภาพรวมของการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน หรือ ผู้บริหาร เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจ้ดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
- วางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาในงานบริหารสำนักงานโดยภาพรวม เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

การบริหารงานในภาพรวม:

- วางแผน มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
- ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฏระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เสนอความคิดเห็น หรือ ช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจของสำนัก เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจสถาบัน
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
- จัดสรร และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
- ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ทีมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งให้สำนัก เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
- มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ และทรัพยากรของสถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของสถาบัน
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

- ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
- พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
- สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
- ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

การศึกษา: ปริญญาโท ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 10 - 15 ปี ด้าน : การวางแผนองค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

แนวทางการวัดผล

- ความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี (เปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี)
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน และแผนงานย่อย - ระยะเวลา/ คุณภาพ
- การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา/ คุณภาพ
- ความสำเร็จของงาน Special Project เปรียบเทียบกับแผนงาน และเป้าหมาย
- คุณภาพการบริหารงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Flexible working hours
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)
Is this your company? Claim it now!
Apply Now