Thai Kolon Co., Ltd.

Job ID: SP-7725 | Location: Samutprakarn, Thailand
11 July 2019 Print Report Share

Thai Kolon Co., Ltd.

Job ID: SP-7725 | Location: Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand

Deputy Sale Manager/ผู้ช่่่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

- ขายสินค่้าและงานบริการการซ่อมและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี่เหมาะสมกับทรัพยากรในองค์กร

- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเบื้องต้นของลูกค้า

- ติดตามงานทั้งที่ยังไม่ได้รับคำสั่ง และได้รับแล้ว พร้อมดำเนินงานเอกสาร และประสานที่เกี่ยวข้องจนจบระยะเวลารับประกัน

- เป็นผู้ประสานงานหลักกับกลุ่มลูกค้าราชการ และลูกค้ารายใหญ่ กับทีมงานภายในที่เกียวข้อง

- เปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า

- รายผลปฏิบัติงานขายและเร่ื่องที่เกี่ยวข้องต่อผู้จัดการฝ่ายขาย

- วิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค่้าเป้าหมาย และจัดเตรียมแผนงานการขายประจำปีร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย

- จัดเตรียมประมาณการสั่งซื้อสินค้าร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย

- จัดเตรียมประมาณการยอดขายรายเดือนร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย


Job Details:

  • Employment Type:

    Permanent
  • Job Functions:

  • Location:

    Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand
  • Salary:

    Salary negotiable

Is this your company? Claim it now!