Thai Hachiban Co., Ltd.

Job ID: BK-144293 | Location: Bangkok, Thailand
10 October 2019 Print Report Share

Thai Hachiban Co., Ltd.

Job ID: BK-144293 | Location: Pranakorn, Bangkok, Thailand

Operation Trainer/ผู้ฝึกสอน

รายละเอียดของงาน

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานร้านค้า “ไทยฮะจิบัง” ทั่วประเทศ ติดตามผลหลังการสอนตลอดจนทำงานร่วมกับผู้จัดการเขตในการให้คำแนะนำและการสนับสนุนร้านค้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและส่งมอบอาหารและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนจะสนับสนุนผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (แผนกฝึกอบรม) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและรับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Job Descriptions           

 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
  • อบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร้านค้า เช่น การบริการ การปฏิบัติงานครัว เป็นต้น
  • ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ดำเนินการอบรม อบรมที่ร้านค้าตามแผนการอบรมของแผนก
 • ติดตามการสอน
  • ติดตามการสอนโดยออกเยี่ยมร้านค้าและ “ตรวจมาตรฐานการบริการ” และ “มาตรฐานการปฏิบัติงานครัว” ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าเพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
  • จัดทำสรุปรายงานการตรวจและติดตามผล รายงานให้กับผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร วางแผนกดำเนินการหากจำเป็น) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานร้านค้าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานตรวจมาตรฐานการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเคลียร์เอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำและสนับสนุนเมื่อร้านค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการปฏิบัติงานในร้านค้า
 • งานโปรเจคพัฒนาบุคลากร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ     

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือคหกรรม หรือด้านการบริการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการงานสอนหรือฝึกอบรม (ภายในร้านค้า) 1- 3 ปีหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้านค้า ไทยฮะจิบัง ทั่วประเทศได้สามารถเดินทางได้ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (บางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

Thai Hachiban Co., Ltd.

240 Prasumain Road,Tarad Yod, Pranakorn,

Bangkok, 10200

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Travel allowance

Thai Hachiban Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now